Friday, October 17, 2008
اصطلاحی عامیانه در زبان انگلیسی وجود دارد تحت عنوان «بیضه های آبی». این عبارت در مورد مردی به کار میرود که به خاطر داشتن سکس زیاد دچار انسداد مجاری پروستات یا بیضه شده است.
حالا بعد از بحران اقتصادی آمریکا یک آدم با مزه‌ای پیدا شده و بیضه های گاو نری که نماد بورس نیویورک است٬ را با رنگ آبی رنگ آمیزی کرده است.


blog comments powered by Disqus