Sunday, October 5, 2008
وقتی پای انتخابات وسط میاد٬ پای خیلی چیزهای دیگر هم به وسط کشیده میشود. خیلی رازها فاش میشوند و خیلی عکس های قدیمی خاک خورده از آرشیوهای قدیمی بیرون کشیده میشوند. عکس پایین یکی از انهاست. در این عکس یکی از دخترهای خانم سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه را می بینید که در حال نشان دادن انگشت میانی خود(همان بیلاخ خودمان) خطاب به یک نفر (احتمالا پسر بچه بغل دستی اش ) است.منتقدین میگویند این روش خانم پیلین در تربیت فرزندانش است و همان چیزی است که به عنوان «ارزشهای شهرهای کوچک» به آن می بالد.
blog comments powered by Disqus