Thursday, February 19, 2009
آقای عطا الله مهاجرانی در مورد بمب گذاریهای انتحاری (استشهادی) در فلسطین در برخورد با اسراییل فرموده بودند: « . . . در واقع عملیات استشهادی یعنی اینكه یك نفر در بر ابر تحقیر، سركوب و ظلم و ستم جانش به لب برسد، در اصطلاح فارسی نیز جان به لب رسیده را داریم كه جان انسان به لب می‌رسد و از جان خودش صرفه نظر می‌كند كه عزت و افتخار را برای خودش كسب نماید. . .»

نمی دانم چرا بعد از خواندن صحبتهای ایشان٬ یاد فردی (جانبازی) افتادم که در مقابل مجلس خودسوزی کرد. البته ناگفته پیداست که هیچ ارتباطی میان فرمایش آقای مهاجرانی و فرد معتادی که خودش را به آتش کشیده وجود ندارد٬ چرا که فقط فلسطینیان از ستم و سرکوب٬ جانشان به لبشان می رسد ولی در ایران معتادان سابقه دار مبادرت به خودسوزی می کنند.
blog comments powered by Disqus